Nieuws – HH Reglement & AVG

Huishoudelijk Reglement EHBO Didam

Doel en Middelen

Art.1

De organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur.
Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen de voortgezette opleiding de voorschriften en richtlijnen van de Nationale Bond voor EHBO en van het Oranje Kruis.

Art.2

Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van één of meer artsdocenten en instructeurs voor de cursussen en de voortgezette opleiding.
Honoraria c.q. vergoedingen aan de docenten-arts en instructeurs voor hun werkzaamheden ten behoeve van de cursussen en voortgezette opleidingen worden door het bestuur vastgesteld, en uit de kas van de vereniging betaald.

Art.3

Het bestuur is belast met de aankoop van -, en het beheer over de les- en instructiematerialen, welke het eigendom zijn van de vereniging.
Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en de verstrekking aan de cursisten van de verplichte leermiddelen.
De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit de door het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis” voorgeschreven leermiddelen.
Het bestuur is bevoegd andere, ter zake dienende, leermiddelen voor te schrijven.
De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten, al dan niet begrepen in de totale cursuskosten, eigendom van de cursist.

Art.4

Het bestuur is bevoegd een lid van zijn college te benoemen tot commissaris van materialen en te belasten met het beheer over de les- en instructiematerialen.
De commissaris van materialen is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Art.5

De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden: a)stemgerechtigde leden, b) aspirant-leden, c) donateurs, d) ereleden, e) jeugdleden, f) hartreanimatie leden,.g) AED leden, h) Kinder EHBO leden.

a) Stemgerechtigde leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aan gemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, en in het bezit zijn van een geldig Eenheidsdiploma E.H.B.O.. Zij verplichten zich tenminste éénmaal per jaar bij evenementen eerste hulp te verlenen bij ongevallen op aanwijzing van het bestuur.
b) Aspirant-leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben aangemeld voor het volgen van de opleiding voor het Eenheidsdiploma E.H.B.O. en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
c) Donateurs zijn natuurlijke personen, die jaarlijks een bedrag in de kas van de vereniging storten.
d) Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, als zodanig zijn benoemd.
e) Jeugdleden zijn zij, die niet jonger zijn dan 10 en niet ouder zijn dan 15 jaar, en worden opgeleid voor het jeugddiploma E.H.B.O. A of B.
f) Hartreanimatieleden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben aangemeld voor het volgen van de opleiding Hartreanimatie en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en de cursus met succes hebben afgesloten
g) AED leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben aangemeld voor het volgen van de opleiding AED-bediener en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en de cursus met succes hebben afgesloten.
h) Kinder EHBO leden zijn zij, die zich bij het bestuur hebben aangemeld voor het volgen van de opleiding EHBO bij Kinderen van 0-8 Jaar- en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en de cursus met succes hebben afgesloten.

Art.6

De gestemgerechtigde leden, de hartreanimatieleden, de AED leden en de Kinder EHBO leden zijn verplicht
– de vastgestelde contributie voor 1 oktober te voldoen.
– overeenkomstig de voorschriften van het Centraal Bureau van “Het Oranje Kruis” tenminste het vereiste aantal oefenavonden bij te wonen.
– Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma. Het aanvragen van verlenging van de geldigheidsduur van het diploma geschiedt door het bestuur.
– I.p.v. het volgen van lessen kan ook een competentietest afgelegd worden.
– Hier zijn extra kosten aan verbonden. De stemgerechtigde leden hebben stemrecht in de algemene vergadering.

Art.7

De aspirant-leden zijn verplicht de kosten verbonden aan de opleiding voor het Eenheidsdiploma E.H.B.O. binnen de gestelde termijnen te voldoen.
In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan een andere regeling worden getroffen.
Het is wenselijk de vastgestelde lesavonden bij te wonen. Zelfstudie is mogelijk, maar praktijklessen zijn onmisbaar. Hartreanimatielessen en verbandleerlessen zijn verplicht te volgen.
Indien een aspirant-lid de opleiding voortijdig beëindigt, is het desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn ontheffing van deze verplichting te verlenen.

Art.8

Indien een lid op grond van art.8 sub c van de statuten uit het lidmaatschap wordt ontzet, wordt het lid hiervan door het bestuur per aangetekend schrijven in kennis gesteld. Het lid heeft het recht binnen 30 dagen na dagtekening van het schrijven in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
Binnen een maand na ontvangst van dit beroepschrift, roept het bestuur de algemene vergadering bijeen. Bij deze oproep tot deze vergadering dient vermeld te worden dat in deze vergadering het beroep van het lid tegen het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap zal worden behandeld. De algemene vergadering besluit na het bestuur en, indien het lid dit wenst, het lid te hebben gehoord. Het besluit van de algemene vergadering is bindend.

Art.9

Indien het lidmaatschap door het bestuur op grond van art.8 sub b van de statuten is opgezegd wegens het niet voldoen aan de financiële verplichtingen, kan het lid in het lidmaatschap worden hersteld, nadat dit lid alsnog aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Een opzegging op grond van het niet voldoen aan de financiële verplichtingen is alleen mogelijk, als het lid, na schriftelijke door het bestuur te zijn aangemaand, langer dan een maand in gebreke is gebleven.

Art.10

Geldmiddelen.
De contributie, die door de stemgerechtigde leden dient te worden voldaan, wordt door de algemene jaarvergadering vastgesteld voor het eerstvolgende (of: voor het lopende) verenigingsjaar.

Art.11

De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het Eenheidsdiploma E.H.B.O. wordt voor de aanvang van de cursus vastgesteld door het bestuur. In dit bedrag kunnen kosten voor de contributie mede zijn inbegrepen. Het bestuur is bevoegd, indien hiertoe dringende redenen aanwezig zijn, tijdens de opleiding de kosten verbonden aan het volgen van de opleiding te wijzigen. Het aspirant-lid is in dit geval gerechtigd de opleiding voortijdig te beëindigen. Hij is dan slechts gehouden de oorspronkelijke aangegane verplichtingen na te komen.

Art.12

Ten aanzien van de jeugdleden zijn de bepalingen van de artikelen 7 en 11 van dit huishoudelijk reglement van overeenkomstige toepassing. Jeugdleden, die na het bereiken van de 15-jarige leeftijd examen willen doen voor het Eenheidsdiploma, kunnen van een half jaar voor tot uiterlijk een jaar na hun 15-de verjaardag, zich laten inschrijven voor de cursus met een reductie op de vastgestelde kosten.

Art.13

Het bestuur bestaat tenminste uit vijf personen.
Het bestuur wordt gekozen door en uit gewone leden.

Art.14

a) De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren. Na het verstrijken van periode treden zij af, doch zijn terstond herkiesbaar.
b) Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, kan het bestuur tijdelijk voorzien in de vacature. In de eerstvolgende jaarvergadering wordt definitief in de vacature voorzien.
c) Van het dagelijks bestuur kan telkens één persoon per jaar aftreden.
d) Een bestuurslid verplicht zich bij herhalingslessen/cursuslessen ter assistentie aanwezig te zijn, volgens een door het bestuur vastgesteld rooster. Indien een bestuurslid verhinderd is, dient hij dit tijdig te melden aan de secretaris.
e) Om belangenverstrengeling te voorkomen, kan een kaderlid, als zodanig in functie en als lid van de vereniging, uitsluitend tot het bestuur worden toegelaten op voordracht van het bestuur en/of door leden volgens reglement artikel 15, en met toestemming van de algemene ledenvergadering.
Hij/zij zal dan uitsluitend als werkend bestuurslid kunnen functioneren en zich moeten onthouden van inspraak en stemmingen aangaande zaken, die betrekking hebben op het vlak van opleidingen en financieel beleid, gerelateerd aan de uitvoering van zijn/haar taak als kaderinstructeur. Hij/zij zal in kaderfunctie bij de vereniging nooit deel uit kunnen maken van het dagelijks bestuur.
f) Indien een zittend(dagelijks) bestuurslid gedurende zijn/haar zittingsperiode slaagt voor kaderinstructeur en als zodanig bij de vereniging in functie treedt en zitting blijft houden in het bestuur, gelden dezelfde voorwaarden als genoemd in “e”.
Indien noodzakelijk zal er zo nodig binnen het bestuur een nieuwe taakverdeling plaatsvinden tot aan de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal een definitieve invulling worden gegeven aan de ontstane situatie.

Art. 15

Kandidaten voor een zetel in het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur en door tenminste 5 leden gezamenlijk. Een kandidatuur door de leden dient schriftelijk en voorzien van de handtekening van de leden die de kandidaat voorstellen, bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk 1 week voorafgaande aan de dag van de algemene vergadering.
Bij kandidaatstelling dient een schriftelijke verklaring van de kandidaat te worden gevoegd dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Art.16

Indien een lid van het bestuur naar het oordeel van het bestuur in ernstige mate handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement en/of belangen van de vereniging, is het bestuur bevoegd dit lid in zijn functie te schorsen. Een besluit tot schorsing dient te worden genomen met tenminste twee derde van het aantal stemmen. Het besluit wordt onmiddellijk per aangetekend schrijven aan het betrokken bestuurslid medegedeeld.

Art.17

Indien het bestuur besloten heeft een lid van het bestuur in zijn functie te schorsen, roept het bestuur binnen een maand een buitengewone algemene vergadering bijeen. In de oproep voor deze vergadering wordt mededeling van de schorsing gedaan, alsmede van de redenen die tot de schorsing hebben geleid. Indien het persoonlijk belang van het betrokken bestuurslid, dan wel het belang van de vereniging, dit naar oordeel van het bestuur, noodzakelijk of wenselijk maken, kan het bestuur volstaan met de mededeling van de schorsing en de mededeling, dat nadere gegevens ter vergadering zullen worden verstrekt.

Art.18

De algemene vergadering beslist na het bestuur en, indien het dit wenst, het betrokken bestuurslid te hebben gehoord over het besluit tot schorsing. Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt bevestigd, wordt het betrokken bestuurslid door de algemene vergadering als lid van het bestuur ontslagen. Indien het besluit tot schorsing door de algemene vergadering wordt afgewezen, wordt het betrokken bestuurslid onmiddellijk en volledig in zijn functie hersteld. Het besluit van de algemene vergadering is bindend. Ten aanzien van een door een ontslag ontstane vacature gelden de bepalingen van art.14b, laatste lid van dit reglement.

Art.19

Indien de functies van de secretaris en penningmeester in een en dezelfde persoon verenigd zijn, maakt de door het bestuur gekozen vicevoorzitter deel uit van het dagelijks bestuur en wordt hij tot alle vergaderingen van het dagelijks bestuur uitgenodigd.

Art.20

De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg, dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter wijst het bestuur, zulks nodig oordelende, uit zijn midden een plaatsvervanger aan. In het geval als bedoeld in art.19 van dit reglement, treedt de vicevoorzitter als plaatsvervanger op.

Art.21

De secretaris voert de correspondentie en is voorts belast met het houden van de notulen, het bijhouden van de ledenlijst, het voeren van cursusadministratie, waaronder het bijhouden van de presentielijst, het opmaken en indienen van het jaarverslag, het beheer van het archief en alle werkzaamheden die voor het goed functioneren van het secretariaat nodig zijn. Indien de hoeveelheid en/of de aard van de werkzaamheden dit noodzakelijk of gewenst maken, kan het bestuur uit zijn midden in overleg met de secretaris een tweede secretaris benoemen, die een deel van de werkzaamheden van de secretaris kan uitvoeren.
Bij tijdelijke ontstentenis kan het bestuur uit zijn midden, zulks nodig oordelende, in overleg met de secretaris een plaatsvervanger benoemen. Indien een tweede secretaris is benoemd, treedt deze zo nodig als plaatsvervanger op.

Art.22

De penningmeester is belast met het innen en betalen van de gelden. Hij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij voert tevens de correspondentie, verband houdende met het financieel beheer. Voor het beschikken over de gelden van de vereniging is zijn handtekening voldoende. Hij dient tenminste 6 weken voor de jaarvergadering bij het bestuur schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar, en een begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerstvolgende verenigingsjaar te presenteren. Hij is ten alle tijde verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden, die bij de bank en rijksgirodienst zijn gestort of met goedvinden van het bestuur zijn belegd.

Art.23

Voor het aangaan van geldleningen, het verkrijgen, vervreemden of in gebruik afstaan van onroerende goederen behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

Art.24

Aan de leden van het bestuur en aan leden, die door de algemene vergadering of het bestuur met een bepaalde taak zijn belast, worden de voor de vervulling van hun taak noodzakelijke reis- en verblijfkosten uit de kas van de vereniging vergoed

Art.25

Aan leden, die ten behoeve van de vereniging een opleiding voor de aantekening kaderinstructeur of geoefend slachtoffer volgen, worden door de vereniging de kosten, verbonden aan de opleiding niet vergoed, tenzij het bestuur anders beslist.

Art.26

Het bestuur vergadert minstens 6 maal per jaar. Het bestuur vergadert bovendien, indien de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee bestuursleden zulks verlangen. Binnen een week, nadat tenminste twee bestuursleden het verlangen hebben kenbaar gemaakt, moet de vergadering worden aangekondigd, binnen drie weken moet deze worden gehouden.

Art.27

Algemene vergadering.
De algemene vergadering dient tenminste eenmaal per jaar te worden gehouden. De oproep tot de algemene vergadering dient tijdig voor de datum waarop de vergadering wordt gehouden, aan de leden te worden gezonden.

Art.28

In de algemene vergadering wordt o.m.
a) door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en werkzaamheden van de vergadering in het afgelopen verenigingsjaar;
b) door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar;
c) de begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerstvolgende (of/voor het lopende) verenigingsjaar vastgesteld;
d) zo nodig voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur;
e) een commissie van twee personen, stemgerechtigde leden van de vereniging, benoemd, die in de eerstvolgende algemene jaarvergadering verslag uitbrengt over de alsdan aan de orde zijnde rekening en verantwoording;
f) de voorstellen besproken, die voor deze vergadering zijn ingediend.

Art.29

Voorstellen voor de algemene vergadering kunnen behalve door het bestuur ook worden ingediend door de stemgerechtigde leden. Voorstellen van het bestuur dienen te worden gevoegd bij de oproep voor de algemene vergadering. Voorstellen van de stemgerechtigde leden dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend uiterlijk één week voor de datum van de algemene vergadering. Deze voorstellen worden alsnog bij de agenda van de vergadering gevoegd. Te laat ingediende voorstellen kunnen niet in behandeling worden genomen, tenzij de meerderheid van de algemene vergadering zich alsnog voor de behandeling uitspreekt.

Art.30

De algemene vergadering is toegankelijk voor alle stemgerechtigde leden van de vereniging.
Het stemrecht in de algemene vergadering wordt uitgeoefend door stemgerechtigde leden, die tenminste 1 vol jaar lid zijn van de vereniging.

Art.31

Stemmen bij volmacht is niet geoorloofd.
Aantekeningen op het stembiljet, maken dit ongeldig. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd, behoudens in geval van acclamatie.
Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering door handgeklap of anderszins duidelijk te kennen geeft, zulks ter beoordeling van de voorzitter, in te stemmen met het een aan de orde zijnde voorstel. Indien bij een verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt de stemming bepaald tot de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Indien voor de vervulling van de vacature in het bestuur slechts één kandidaat is gesteld, wordt deze kandidaat geacht te zijn gekozen en heeft geen stemming plaats.

Art.32

Verbandposten
Het bestuur bepaalt waar de verbandposten geplaatst worden.

Art.33

Het toezicht op het beheer over de verbandposten berust bij het bestuur. Het bestuur is bevoegd een lid van de vereniging te benoemen tot commissaris van materialen en te belasten met het toezicht op-.en het beheer over verbandposten. De commissaris van materialen is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.

Art.34

De inhoud van de verbandkoffers aanwezig op de verbandposten mag uitsluitend gebruikt worden voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

Art.35

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus.
De contributie geldt voor het kalenderjaar.

Art.36

De ledenvergadering beslist over uitgaven voor het inkopen van materiaal boven € 3.500,00.

Art.37

Wijziging van dit huishoudelijk reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepbrief moet tenminste vier weken voor deze vergadering aan de leden worden gezonden.

Art.38

In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Art.39

Privacy Reglement van EHBO-vereniging Didam

gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG)

Zoals vastgesteld tijdens de Algemene ledenvergadering op 12 november 2018.

In dit reglement is vastgelegd hoe het bestuur van EHBO vereniging Didam omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Artikel 1      Begrippen

 1. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 2. Leden zijn alle betalende en niet-betalende leden van de vereniging met een geldig EHBO diploma.
 3. Buitengewone leden zijn de leden met opleiding Eerste Hulp aan Kinderen, Eerste Hulp bij Sportongevallen en zij die alleen een reanimatie opleiding hebben gevolgd.
 4. Onder persoonsgegevens worden verstaan, achternaam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer, diplomanummer en geldigheidsduur, telefoonnummer, bestuursfunctie.
 5. Onder vereniging wordt verstaan EHBO-vereniging Didam, zoals vastgelegd in de Statuten van 23 april 1952.
 6. Inschrijfformulier is het inschrijfformulier voor lidmaatschap van EHBO-vereniging Didam.
 7. Het Huishoudelijke Reglement is het reglement dat is vastgesteld ingevolge artikel 14 van de Statuten.
 8. De bewaartermijn bij de secretaris geldt voor het opslaan van het papieren archief.
 9. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen de vereniging en de ontvanger van de gegevens. Dit wordt opgesteld voor zover dit van toepassing is.
 10. De online ledenadministratie betreft de online ledenadministratie van de Nationale Bond voor EHBO. De ledenadministratie betreft de ledenadministratie van de EHBO vereniging Didam.

Artikel 2      Beheer van de persoonsgegevens

 1. De in artikel 1 onder punt 4 genoemde gegevens worden door de vereniging centraal verwerkt en beheerd.
 2. De vereniging heeft deze persoonsgegevens nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde vereniging en geldt voor de volgende doeleinden:
  1. Het uitnodigen voor de ledenvergadering (mailadres en/of postadres);
  2. Het uitnodigen voor de activiteiten zoals herhalingslessen, cursussen, evenementen (mailadres e/of postadres, telefoonnummer);
  3. Verlengen van het diploma en/of certificaat (diplomanummer en geldigheidsduur);
  4. Uitreiking van een onderscheiding (inschrijfdatum lidmaatschap, diplomanummer en geldigheidsduur diploma);
  5. Om bij lief en leed een kaart te kunnen sturen of attentie te kunnen geven (postadres);
  6. Om snel contact op te kunnen nemen (telefoonnummer);
  7. Overige correspondentie aan leden (mailadres en/of postadres);
  8. Om functionarissen aan te kunnen schrijven (bestuursfunctie);
 3. De persoonsgegevens worden beheerd door de secretaris en penningmeester van de vereniging.
 4. De gegevens worden verwerkt, aangepast en bijgehouden in de ledenadministratie van de vereniging.
 5. De gegevens worden verwerkt, aangepast en bijgehouden in de online ledenadministratie van de Nationale Bond voor EHBO.
 6. De leden van het DB en de evenementencoördinator houden gegevens bij ten behoeve van alle activiteiten in het lopende verenigingsjaar.
 7. Dit bestuurslid heeft daarvoor een bestand gemaakt. Het bestuurslid neemt de gegevens op, verwerkt ze en past ze aan.
 8. Als het onder lid 4 genoemde bestuurslid een back-up of export maakt, gebeurt dat op de eigen computer.

Artikel 3      Bewaren van de persoonsgegevens

 1. De bewaartermijn van de gegevens zoals genoemd in artikel 2.6 en het papieren archief is maximaal één kalenderjaar in verband met archivering voor het opmaken van het jaarverslag (art. 89 uit het AVG);
 2. Persoonsgegevens worden nooit op een digitale gegevensdrager, zoals een USB-stick, opgeslagen, dit vanwege het gevaar van verlies.
 3. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging.
 4. Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, worden de persoonsgegevens binnen een jaar verwijderd uit de ledenadministratie. Voor zover andere bestuursleden persoonsgegevens in hun bezit hebben moeten deze gegevens terstond worden verwijderd.

Artikel 4      Verstrekken van de persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van leden worden NIET verspreid aan derden en eigen leden, tenzij het betrokken lid hier zelf om vraagt of toestemming voor geeft.
 2. De persoonsgegevens worden desgevraagd gedeeld met de bestuursleden en ledenadministratie en bijv. coördinator evenementen.
 3. Bij het versturen van berichten aan een aantal leden tegelijkertijd wordt altijd gebruik gemaakt van de BCC-optie zodat het mailadres niet zichtbaar is voor andere leden.

Artikel 5      Rechten van een lid

 1. Een lid kan altijd aan de vereniging vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe ze worden opgeslagen. Uiterlijk binnen vier weken wordt inzage verstrekt in de opgenomen persoonsgegevens.
 2. Een lid kan altijd de toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken.
 3. Een lid geeft actief en ondubbelzinnig toestemming voor het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens door op het inschrijfformulier een handtekening te zetten. Als een lid dit niet doet is er dus geen toestemming gegeven voor het verwerken en opslaan van de persoonsgegevens. Het bestuur kan dan besluiten om het lidmaatschap van het betreffende lid te beëindigen.

Artikel 6      Rechten van een slachtoffer of een patiënt

 1. Een lid van de vereniging gaat professioneel om met de privacy van een slachtoffer of een patiënt.
 2. Een lid respecteert de privacy van het slachtoffer of patiënt en deelt over de situatie, de verwondingen of persoonsgegevens geen informatie met anderen dan de professionele hulpverleners.
 3. Een lid dat behoefte heeft om zijn verhaal kwijt te kunnen kan daarvoor terecht bij bij een instructeur, de voorzitter, of de coördinator evenementen. Deze functionaris gaat professioneel om met de verkregen informatie en maakt daar geen aantekeningen van.

Artikel 7      Hulpverlening bij evenementen

 1. Als een lid namens de vereniging wordt ingezet voor een hulpverlening bij een evenement wordt met de organisatie een afspraak gemaakt over het verstrekken van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de leden worden niet verstrekt aan de organisatie van het evenement.
 2. Alle communicatie over het evenement geschiedt via de coördinator evenementen van de vereniging.
 3. Het is aan een lid zelf om tijdens het evenement zijn mobiele telefoonnummer te delen.
 4. Mocht het voor een activiteit of evenement toch noodzakelijk zijn om vooraf persoonsgegevens te ontvangen dan wordt daarover een verwerkersovereenkomst gesloten.

Artikel 8      Beeldmateriaal

 1. Tijdens activiteiten van de vereniging kan beeldmateriaal, zoals foto’s en video-opnamen worden gemaakt van de deelnemers en hulpverleners.
 2. Een lid kan aangeven dat hij/zij niet zichtbaar wil zijn op het beeldmateriaal. Dat gebeurt bij voorkeur op het moment dat begonnen wordt met het maken van foto’s of videopnamen. Ook achteraf kan een lid kenbaar maken dat hij/zij niet wil dat hij//zij zichtbaar in beeld is.
 3. Bij inschrijving als lid van de vereniging wordt het lid gevraagd om aan te kruisen of hij/zij toestemming verleent voor gebruik van het beeldmateriaal waarop het lid zichtbaar in beeld is.
 4. Indien het lid geen toestemming geeft wordt al het beeldmateriaal waarop het lid zichtbaar is zoveel als mogelijk vernietigd en niet gebruikt voor publicatie.
 5. Het beeldmateriaal zal eventueel wordt mogelijk gebruikt voor bijvoorbeeld een jaarverslag, nieuwsbrief, website of een presentatie bij één van de activiteiten van EHBO.

Artikel 9      Geluidsopnames:

 1. Vooraf wordt toestemming gevraagd als men een geluidsopname wil maken.
 2. Geluidsfragmenten mogen niet worden gebruikt of verspreid zonder nadrukkelijke toestemming voor gebruik of verspreiding.

Artikel 10    Privacybeleid

 1. Het privacybeleid is een vast agendapunt van de jaarvergadering.
 2. Tijdens de jaarvergadering brengt het bestuur verslag uit.

Artikel 11    Website

 • De website van de vereniging kan verwijzingen (bijv. hyperlink, button of banner) bevatten naar andere sites.
 • De vereniging hoeft niet automatisch verbonden te zijn met deze website of de eigenaren daarvan.
 • De vereniging is niet verantwoordelijk voor de naleving van de AVG door deze derden.

Artikel 12    Datalek

 1. Bij een grove schending van rechten van betrokkenen, zoals het lekken van gegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis gesteld.
 2. Bij een slechts geringe kans op schending van rechten van betrokkenen wordt de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis gesteld (art. 33.1 uit het AVG).
 3. In alle gevallen worden de betrokken leden direct in kennis gesteld.
 4. De secretaris houdt een registratie van de genomen acties bij.
 5. De vereniging stelt een protocol op hoe men om dient te gaan met een datalek.

Artikel 13    Sancties

Overtreding van dit privacyreglement kan voor bestuursleden en leden van de vereniging betekenen dat er maatregelen worden getroffen.

Artikel 14    Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit privacyreglement beslist de verantwoordelijke.

Artikel 15    Openbaarmaking en inwerkingtreding

Dit privacyreglement wordt verstrekt of ter beschikking gesteld aan alle leden van de vereniging. Het privacyreglement treedt in werking 12 november 2018.

Artikel 16    Slotbepaling

Onverminderd het bepaalde in dit privacyreglement, zal op het verwerken van persoonsgegevens de op 25 mei 2018 in werking getreden AVG van toepassing zijn.